Ordningsregler för Fiskarfjärdens Båtklubbs hamnområde

 

Antagna vid vårmöte 1978-04-19. Reviderade vid vårmöte 1980-04-09, styrelsemöten 1996-11-04, 1997-06-09 och årsmöte 1998-11-23 samt styrelsemöte l998-12-07 och 2003-04-07, årsmöte/styrelsemöte 2018-02-22.

§ 1 Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) upplåter enligt skriftligt avtal båtplatser för motor-
och segelbåtar, motorseglare samt jollar i sin hamn vid Skärholmens Brygga mot fastställda avgifter och under de villkor som anges i dessa ordningsregler samt klubbens stadgar för medlemsskap. Båtplatserna är dels fasta hamnplatser och jolleplatser, vilka upplåts för hel sommarsäsong, dels i undantagsfall till tillfälliga platser. De olika avgifterna fastställs av klubben vid årsmöte.

§ 2 Tillsyn av hamnen utövas av hamnkaptenen (hamnplanerare om sådan finnes).

§ 3 Avtalade och fastställda avgifter skall erläggas före fastställd tidpunkt av medlem. Vid inträde i klubben efter 1a juli betalas halv båtplatsavgift. Avanmälan av plats eller utträde ur klubben skall göras skriftligen till ansvarig hamnplanerare.

Återbetalning av årsavgifter sker enligt följande: Hamnavgiften inkl ev boj/bom-avgift.

  • Vid avanmälan/utträde före 1a maj återfås hela avgiften.
  • Vid avanmälan/utträde före 1 juli, återfås hälften av erlagda avgifter.
  • Vid avanmälan/utträde efter 1 juli återfås ingen avgift.

 

Depositioner
Erlagda depositioner återbetalas vid utträde ur klubben efter att erhållna nycklar lämnats tillbaka med avdrag för eventuella kvarstående skulder till klubben. Efter 1a juli görs även avdrag för ersättningsvakt om inplanerad vakt kvarstår efter utträde.

§ 4 Alla nya medlemmar måste under sin första säsong i klubben delta på ett informationsmöte

§ 5 Fast båtplats upplåts endast åt medlem. Tilldelad plats kan, om hamnkaptenen så finner påkallat bytas mot annan jämförbar plats. Medlem har rätt att överklaga hamnkaptenens beslut hos styrelsen.

§ 6 Tillfällig (max 7 dagar) båtplats upplåtes i mån av utrymme. Platsen tilldelas av hamnkaptenen.

§ 7 Båt som ligger i hamnen skall ha gällande försäkring omfattande båtansvarsförsäkring. Försäkringstvånget gäller även båtar som disponerar tillfällig båtplats. Båtar med fast båtplats skall ha försäkringsnummer registrerat i medlemsregistret.

§ 8 Medlem har ej rätt att själv överlåta eller låta annan person disponera innehavd båtplats.

§ 9 Båtägare är skyldig att ha sin båt så förtöjd eller förankrad, att den med säkerhet ligger kvar även vid hårt väder

§ 10 Båtägare vid bojplats ansvarar för att båten ligger vinkelrätt mot bryggan och är förtöjd med två förändar och två akterändar. Förtöjningarna skall alltid hållas väl sträckta.

§ 11 Båtägare vid bomplats ansvarar för att den inre bommen, d v s närmast fasta bryggan, hålls i god kondition och att infästningarna mot pontonen är tillfredsställande.

§ 12 Förtöjningsfjädrar av stål skall vara säkrade med kätting eller band. Båtägare är skyldig att alltid ha tillräckligt antal ändamålsenliga fendrar lämpligt anbragta på båda sidor av båten, när denna är förtöjd, även då närliggande båtplatser för tillfälligt är tomma.

§ 13 Förtöjningsbom och boj skall tas upp vid arbetsdag varje höst. Bojsten, bojkätting, rustanordningar, schacklar mm ska besiktigas vart annat år och undermåliga delar bytas ut. Detta görs av besiktningsman som utses av styrelsen.

§ 14 Y-bom, boj eller annan permanent båtinfästning, vid ponton eller brygga, anskaffas och förvaltas av klubben.

§ 15 Bryggor, byggnader och hamnutrustning skall begagnas med aktsamhet och i hamnen skall god ordning iakttas. Uppläggning av material, jollar, master eller dylikt på ponton, fasta bryggan eller markområde är icke tillåtet. Varje båtägare ansvarar själv för egna sopor/avfall. Flytande bränsle, spillolja och dylikt eller därmed bemängt vatten får ej släppas ut i hamnen. Det är en skyldighet att följa klubbens miljöpolicy. Vid haveri eller olycka t ex oljeutsläpp eller mastbrott föreligger skyldighet för envar medlem att vidta erforderliga åtgärder så att ytterligare skador undviks. Båtägare som är vållande till skador på bojar, bryggor mm i hamnen ska ersätta kostnader för eventuell reparation eller utbyte. Sådana skador skall utan dröjsmål anmälas till hamnkaptenen.

§ 16 Nycklar / nyckelbrickor till båthamn och klubbhus utlämnas till medlem av hamnkaptenen mot fastställd avgift. Vid utträde ur klubben skall dessa omgående
återlämnas och deponerad avgift återfås.
Nycklar / nyckelbrickor får inte mångfaldigas. Dessa får endast utlånas till familjemedlem, eller klubbmedlem.

§ 17 Medlem som passerar grind till båthamnen ansvarar för att grinden går i lås och att obehöriga ej släpps in. Medlem är ansvarig för sina gäster (medföljande personer) i hamnen

§ 18 Under gång och manöver i hamnen skall låg fart hållas, max 5 3 knop och vederbörlig hänsyn visas.

§ 19 Båtägare är skyldig att följa de särskilda anvisningar, som vid behov kan meddelas av hamnkapten. Båtägare skall inom 24 timmar – om ej annat överenskommits – vidtaga de åtgärder som hamnkaptenen påfordrar. I annat fall utförs åtgärden av klubben på båtägarens egen bekostnad och ansvar.

§ 20 Båtägare är skyldig att deltaga i vakttjänstgöring enligt av styrelsen fastställd vaktlista och hålla sig underrättad om när han/hon skall delta i vakttjänstgöring.

§ 21 Alla medlemmar är skyldiga att delta på en arbetsdag på hösten och en på våren.

§ 22 Medlem som utebliver från någon av dessa arbetsdagar debiteras av styrelsen enligt fastställd avgift. Efter frånvaro två gånger samma år utan att ersättare ordnas av medlemmen själv, kan medlem uteslutas enligt § 4 i klubbens stadgar samt båtplatsen sägas upp med omedelbar verkan.

§ 23 Båtklubben ikläder sig ej ansvar för skador eller förluster av något slag, som kan drabba person eller egendom i hamnen.

§ 24 Grillning får endast ske på därför avsedd plats.

§ 25 El får endast användas under 24 timmar om inte annat har överenskommits med hamnkapten.

§ 26 För båtägare, som ej rättar sig efter dessa ordningsregler eller stör allmän ordning eller ej åtlyder hamnkaptenens anvisningar kan efter styrelsebeslut båtplatsen omedelbart sägas upp.
Hamnkaptenen har rätt att avvisa båt från tillfällig båtplats, om anledning därtill finns. Medlem har rätt att överklaga hamnkaptenens beslut hos styrelsen.

§ 27 Särskild anledning till uteslutning kan vara att medlem, som uppehåller sig i klubbhamnen och dess vattenområde eller som fullgör sin vaktskyldighet, är tydligt påverkad av alkohol eller annat medel.

§ 28 Dessa ordningsregler är i tillämpliga delar gällande för den som disponerar
tillfällig båtplats även om vederbörande icke är medlem i klubben.