Ordningsregler för Fiskarfjärdens Båtklubb

Antagna vid styrelsemöte 2019-05-13

1 Allmänt

Dessa ordningsregler är ett komplement till klubbens stadgar. Alla som har tillträde till klubbens område är skyldiga att följa stadgarna, ordningsbestämmelserna och andra av styrelsen utfärdade regler och anvisningar.

Fiskarfjärdens Båtklubb (FBK) är en ideell förening där arbetet med att hålla hamn och klubbhus i gott skick tar mycket tid i anspråk. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att hjälpa till och av den anledningen är medlem med båtplatsavtal skyldig att genomföra vaktpass och hjälpa till med sjösättning/upptagning av bommar samt städning.

Byggnader, bryggor och hamnutrustning skall nyttjas med aktsamhet och klubbområdet skall hållas i god ordning. En medlem ansvarar alltid för sina medföljande. Styrelsens godkännande krävs för alla åtgärder som påverkar klubbområdet. Alla nya medlemmar ska under sin första säsong i klubben delta på ett informationsmöte.

2 Hamn och båtplats

FBK upplåter hamnplatser för förvaring av motorbåtar, segelbåtar och motorseglare säsongsvis från 16/4 till 15/10, mot i förväg erlagd säsongsavgift och under de villkor som anges i klubbens stadgar och i dessa ordningsregler. Avgifter fastställs vid klubbens årsstämma. Tillfällig båtplats om max sju dagar kan i mån av utrymme upplåtas av hamnkaptenen.

Hamnen ska vara fri från båtar med sommarsäsongsavtal mellan den 16/10 och 15/4. Vinterplats under den tiden kan tillåtas efter styrelsens tillstånd. Båt som utan styrelsens tillstånd lämnats i hamnen efter 15/10 och trots anmodan av styrelsen inte avhämtats inom tre månader kan komma att försäljas på båtägarens bekostnad alternativt anmälas till kronofogden för handräckning och avhämtning.

Hamnkaptenen ansvarar under styrelsen för hamnen. Varje båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens anvisningar och inom 24 timmar vidta de åtgärder som anges. I annat fall kan åtgärden utföras av klubben på båtägarens bekostnad.

Alla båtar i hamnen skall ha gällande båtansvarsförsäkring med försäkringsnumret registrerat i medlemsregistret. Båtägare som direkt eller indirekt blir vållande till skador på hamnens bojar, bryggor, andra medlemmars båtar m.m. ska omedelbart anmäla detta till hamnkaptenen. Båtägaren är skyldig att ersätta kostnader för eventuella reparationer eller utbyten av skadade delar.

Båt får endast förtöjas på anvisad båtplats. Medlem har ej rätt att utan tillstånd av hamnkaptenen överlåta eller låta någon annan person disponera sin båtplats.

Uppläggning av materiel på pontoner, fast brygga eller på klubbens markområde är inte tillåtet.

Båtägare är skyldig att ha sin båt förtöjd så att den med säkerhet ligger kvar även vid hårt väder:

  • Båten ska ligga vinkelrätt mot bryggan och vara förtöjd med två förändar och två akterändar av rätt dimension och kvalitet, se bild 1. Förtöjningarna skall alltid hållas väl sträckta.
  • Samtliga förtöjningar (utom mot boj) ska vara försedda med ryckdämpning och säkerhetsband/kättingar, se bild 2.
  • Schackel ska vara rätt dimensionerade och säkrade med ståltråd, se bild 3.
  • Minst två ändamålsenliga fendrar ska finnas anbragta på respektive sida av båten när denna är förtöjd, även då närliggande båtplatser är tomma.
  • Förtöjningsmateriel till bryggor och pontoner ska tas bort efter båtsäsongens avslutande.

I hamnområdet gäller svallfri fart (max 3 knop) och hänsyn skall tas till omgivande båtar och hamnanläggning.

Y-bom, boj eller annan permanent båtinfästning vid ponton eller brygga anskaffas och förvaltas av klubben. Förtöjningsbommar tas upp och läggs i av medlemmarna under höstens och vårens obligatoriska arbetsdagar. Bojstenar, bojkättingar, rustanordningar, schacklar mm besiktas vartannat år av besiktningsman utsedd av klubben.

Nycklar och nyckelbrickor till grindar och byggnader utlämnas till medlemmar av hamnkaptenen mot fastställd nyckelavgift. Nycklar och nyckelbrickor får lånas ut till familjemedlem och närstående men inte kopieras. Den som öppnar en grind till hamnen ansvarar för att grinden låses och att obehöriga ej släpps in. Fråga okända personer inom klubbområdet om deras ärende.

Tillfällig normal användning av el (som batteriladdning, eldrivna handverktyg, mm) ingår i sommarplatsavgiften. Båtägaren ansvarar för att egen elkabel från eluttaget till båten är EU-anpassad och oskarvad och märkt med ägarens namn och telefonnummer.

Under vintersäsong skall separat (av båtklubben tillhandahållen) elmätare användas. Elmätaren placeras regnskyddad men synlig för kontroll. Elförbrukningen summeras efter varje vintersäsong och lämnas till klubbens kassör som debiterar elen efter vid var tid gällande kW-pris. Stickprovsmätningar utförs. Elkablar som är anslutna utan elmätare kopplas ur och straffavgift vid användande av el utan elmätare debiteras med 200:-.

Fiske inom hamnområdet från bryggor och båtar är inte tillåtet, p.g.a. risken för att fiskelinor fastnar i propellrar och kapell.

3. Vakttjänstgöring

För att minska stöldrisken ur båtar organiserar klubben nattbevakning av hamnen under båtsäsongen. Under vaktpassen tjänstgör två personer. Medlem med båtplatsavtal är skyldig att varje säsong genomföra två vaktpass, alternativt boka ett en så kallad familjevakt där medlem själv tar med vakt nr 2 som är minst 18 år.

Medlem måste själv hålla reda på sitt vaktdatum och genomföra sina vaktpass enligt den av vaktansvarige fastställda vaktlistan. Bokning av vaktpass sker av medlem i klubbens databas: http://fbk.batdata.se senast den 30:e april årligen. Om inte detta görs bokar vaktansvarige in passen. Tydlig vaktinstruktion bifogas i mailpåminnelsen och finns i vaktlokalen.

Ny medlem måste gå två enkelvakter första året, därefter kan medlemmen boka familjevakt eller mot ersättning annan medlem (framgår av lista i vaktlokalen eller i medlemsregistret fbk.batdata.se, rubrik Övrigt/Listor/Rapporter/Medlemmar som kan gå extravakt). Medlem som ej fullgör sin vaktplikt belastas med 1.600 kr per missad vakt eller 3.200 kr för familjevakt. Om medlem återkommande missköter sin vaktplikt kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen sägas upp med omedelbar verkan.

4. Arbetsplikt

Varje medlem med båtplatsavtal är skyldig att delta på en arbetsdag på hösten och en på våren. Medlem som ej deltar på arbetsdagarna debiteras med en av årsstämman fastställd avgift. Om medlem återkommande missköter sin arbetsplikt (frånvaro två gånger samma år utan att ersättare ordnas) kan denne uteslutas ur klubben och båtplatsen med omedelbar verkan sägas upp.

5. Miljö och brandsäkerhet

Medlem ansvarar för att eget skräp tas bort från klubbområdet och att klubbens miljöpolicy följs. Bränsle, oljor, förorenat vatten etc får inte släppas ut på marken eller i vattnet. Allt miljöfarligt avfall skall lämnas vid kommunens återvinningsstationer eller i Sätra Varvs miljöhytt.

Medlem ansvarar själv för att känna till var räddningsstegar, livbojar, brandsläckare och saneringsutrustning för olje- eller bensinspill är placerade. Vid en olycka eller annan miljö- eller säkerhetshotande incident måste varje medlem agera för att minimera skadorna.

Grillning är inte tillåten på bryggor utan endast på därför avsedd plats i klubbhusets trädgård.

6. Uppställning och parkering av bilar

Utrymmet innanför bommen är avsett för klubbens medlemmar med båtplatsavtal och får endast nyttjas vid ärende i hamnen eller då medlems båt används. Bilar ställs upp vinkelrätt så att ytan nyttjas på bästa sätt. Bommen skall vara låst och endast öppnas för in- och utfart. På området utanför bommen ställs bilar upp snett för att underlätta in- och utkörning. Bilar längs vägen från klubben får absolut inte blockera räddningstjänstens fordon.

Dagtid rekommenderas bilägare att parkera på stora parkeringen ovanför Skärholmens gård. För FBK-medlemmar som även är medlemmar i SVI kan längre tids parkering göras på SVI område.

7. Privata ägodelar

Endast medlemmar med båtplatsavtal har möjlighet att förvara privata ägodelar med anknytning till båtlivet i klubbhuset och i arbetscontainern. Ägodelarna ska tydligt märkas med namn och telefonnummer.

8. Klubblokal

Medlemmar med båtplatsavtal har möjlighet att låna klubblokalen för privata ändamål. För detta gäller särskilda ordningsregler, se FBK hemsida. Tillsyn av klubbhuset utövas av klubbens husansvarige.

9. Medlems utträde

Uppsägning av plats eller utträde ur klubben skall göras skriftligen till styrelsen.

Återbetalning av båtplatsavgift sker enligt följande:

  • Vid utträde före 1 maj återfås hela
  • Vid utträde före 1 juli, återfås hälften av avgiften.
  • Vid utträde efter 1 juli återfås ingen

Erlagda depositioner återbetalas vid utträde ur klubben efter att alla nycklar och nyckelbrickor återlämnats och avdrag gjorts för eventuella kvarstående skulder till klubben. Efter 1 juli görs även avdrag för ersättningsvakt om inplanerad vakt kvarstår efter utträdet.

10. Uteslutning av medlem

En medlem som inte följer klubbens stadgar, dessa ordningsregler, styrelsens anvisningar eller stör allmän ordning kan efter styrelse- eller årsmötesbeslut få sitt medlemskap uppsagt och därmed omedelbart förlora sin båtplats.

Uteslutning kan även ske om en medlem som uppehåller sig i hamnområdet är tydligt påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, eller gör sig skyldig till ett så klandervärt beteende att klubbens goda anseende äventyras.

Efter frånvaro från beslutad vakttjänstgöring eller vid av styrelsen anordnade arbetsdagar två gånger samma år, utan giltigt skäl och utan att ersättare ordnas av medlemmen själv, kan medlem uteslutas samt båtplatsen sägas upp med omedelbar verkan.

förtöjning_bild1

förtöjning_bild2

förtöjning_bild3