Nyhetsbrev 2020-10-05

Hej alla!

Hoppas din båtsommar blev som önskad? Och välkomna ni 50 nya medlemmar! Då vi fortfarande är i en pandemi anpassar vi höstens arbetsdagar. Nedan följer även annan viktig info.

ARBETSDAGARNA 24.10 och 31.10: För att minska smittorisken finns totalt 4 pass att välja mellan och du ANMÄLER dig via länken nedan till ett av tillfällena. På så sätt styr vi upp att vi inte är så många på en gång. Vi kommer att vara ute, fokusera på att få upp bommarna på bryggorna och städa runt huset, någon får städa inne. Ta gärna med egna handskar. ANMÄL DIG HÄR:

https://forms.gle/tHHUiD4vG7Z8ZY2A9

Om du absolut inte kan någon av dessa dagar kommer ett mail efter den 31.10 med fler arbetsuppgifter som behöver göras före vintern. Om du tillhör en riskgrupp behöver du inte komma till dessa arbetsdagar, men får gärna bidra på annat sätt. Passiv medlem måste inte göra arbetsplikt men är självklart välkommen.

BÅTEN KVAR I HAMNEN? Om du har båten kvar i hamnen och ligger vid bommar behöver den flyttas före första arbetsdagen den 24.10. Under arbetsdagarna tar vi upp bommarna för vintern. Om du ligger vid boj efter den 24e behöver du kontakta hamnkapten. Detta är speciellt viktigt om du använder el, då du då måste ha en elmätare.

BOTTENFÄRG: Hoppas du har följt besluten om båtbottenfärger? Och vet att du nästa år skriftligen måste intyga att din båt inte har otillåten bottenfärg (biocidfärg) innan du kan lägga båten i vår hamn? Vi kommer att ordna några informationstillfällen för detta, och troligen även en möjlighet att mäta din båtbotten om du har båten på Sätra Varv SVI i vinter.

UTBILDNINGAR: Som du säkert förstått blir det tyvärr inga förarintygskurser i klubbens regi i höst (ev inte heller våren 2021). Vi har i styrelsen också bestämt att sälja båten vår utbildningsbåt Sea-Cilia av flera skäl. Men vi hoppas att vi tillsammans ändå kan få till den utbildningsverksamhet vi medlemmar önskar i framtiden. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer.

HEMSIDAN OCH ANSLAGSTAVLAN: gå gärna in på vår hemsida för att hitta datum för arbetsdagar. Här finns även mycket annan information, om bottenfärger, miljö, infobroschyr för nya medlemmar etc. Använd också vår gemensamma anslagstavla ifall du vill köpa sälja något, erbjuda kunskap eller kurser om något båtrelaterat. Se https://fbk-bat.se/anslagstavlan/

Ser fram emot att ses snart på arbetsdagarna! Har du frågor eller det är något du inte förstår hör av dig till mig eller någon annan i styrelsen.
Vänliga hälsningar
Tina för FBK styrelse
Tel 0733261301

Vaktlokalen

OBS!

Vi vill inte att det ligger kvar flaskor och andra sopor i eller omkring vaktlokalen. Ansvarig är den som håller i sammankomsten eller grillfesten. Klubben fungerar bara om alla hjälps åt och tar sitt ansvar.

För vakterna

Vaktlokalen fyller ju flera syften och alla får nyttja den. MEN under vakttiden är den framförallt för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är som en arbetsplats för vakterna. 

Sopor

Alla måste alltid ta hem sina egna sopor. Det spelar ingen roll om du varit ute med båten eller grillat i trädgården. Vi får absolut inte slänga våra sopor i de allmänna kärlen längs med Strandstigen heller, de är till för allmänheten. Och klubben har ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Snälla respektera detta och låt oss påminna varandra. Om ni undrar varför dörrarna under diskbänken är tillfälligt borta är för att sopor trycktes in där. Även pant och glasflaskor tar vi med hem. Det kan inte vara styrelsens uppgift att städa efter medlemmarna. 

Kylskåpet


Lokalen uppe

För sammankomster och fest kan man boka lokalen 1 tr upp. Kontakta Christina (Tina) i styrelsen.

FBK årsmötesprotokoll 2020

Protokoll fört vid årsmöte 2020-03-05 kl 1900 i FBK Klubbhus

§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Anders Stenström.

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades varit utlyst i enlighet med stadgarna. Kallelse skickades med epost den 21 februari 2020 och datum för årsmötet var annonserat på hemsidan för FBK.

§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.

§ 4 Val av funktionärer till årsmötet
Till mötesordförande utsågs Anders Stenström, till mötessekreterare utsågs Tina Trollmo. Till rösträknare tillika justeringsmän utsågs Arne Kjellström och Lennart Karlsson. 

§ 5 Verksamheten för FBK

5.1 Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och läggs fram i vaktlokalen (bilaga 1). 

5.2 Föreningens bokslut föredrogs av kassören Hanna Al-Nehlaoui Nordstrandh  (bilaga 2). 

5.3 Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorer Ulf Ivarsson och Jan Mauritzon tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

5.4 Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2019. 

§ 6  Verksamheten för SVI

6.1. Verksamhetsberättelsen för SVI sammanfattades av ordföranden.  

6.2.  Bokslutet presenterades av ordföranden. 

6.3.  Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden. Revisorer Jan Mauritzon och Signe Grassman tillstyrkte balans- och resultaträkning och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.  

6.4.  Årsmötet beslöt att bevilja SVI’s styrelse ansvarsfrihet för år 2019.

§ 7 Val av funktionärer för 2020

Då ingen valberedning valdes av årsmötet 2019 presenterades förslag till nya styrelsemedlemmar för 2020 av ordföranden.

Följande beslöts av årsmötet:

Anders Stenström valdes som ordförande på 2 år.

Tina Trollmo valdes som sekreterare på 2 år.

Björn Lindelöf valdes som vaktchef på 2 år.

Omar Neusser valdes som ledamot på 2 år.

Leif Palmér, José Maydagan och Nils Wennberg valdes som suppleanter på 1år.

Som revisorer valdes Ulf Ivarsson och Jan Mauritzon på 1 år. Som revisorssuppleant valdes Stefan Hultstrand på 1 år.

Inte heller vid årets stämma kunde någon valberedning utses. Styrelsen fick av årsmötet mandat att försöka utse valberedning.

Som revisor för FBK i SVI valdes Jan Mauritzon.

(Ledamöterna Bo Nilson, Hanna Nordstrandh och Leo Ängeslevä valdes 2019 på 2 år.)

§ 8 Nomineringar till ledamöter i SVI
Årsmötet beslöt att föreslå Anders Stenström, Bo Nilson och Tomas Bräne som ledamöter och Leo Ängeslevä som suppleant, samtliga på 1 år.

§9 Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit.

§ 10 Arvoden och ersättningar
Årsmötet beslöt om oförändrade arvoden för ordförande, kassör och hamnkapten (5000 SEK/år) och att höja arvodena för vaktchef och sekreterare till 5000 SEK/år. Övriga ledamöter, inklusive suppleanter, erhåller fortsatt 2500 SEK/år förutsatt att dessa deltagit i fler än hälften av styrelsemötena eller på annat sätt aktivt arbetat med styrelsearbetet.  Alla i styrelsen inklusive suppleanter är vaktbefriade. 

§ 11 Avgifter
Styrelsen föreslog att båtplatsavgiften för 2020 sänks med 10 procent. Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag. 

§ 12 Budget för 2020
Budgeten presenterades av kassören och godkändes av mötet (bilaga 4). 

Kassören informerade om att den nya hyresnivån för klubbhuset är ännu inte fastställd och att den del av klubbens kassa som utgörs av depositioner för nycklar, vakt och arbetsplikter är att betrakta som ett lån av medlemmarna och inte disponibla som likvida medel.

§ 13 Information från styrelsen
Ordföranden presenterade resultatet av enkäten, vilken sändes ut till alla medlemmar under hösten 2019. Svarsfrekvensen var 33%. Ur enkäten framkom vikten av att hålla hela anläggningen städad och i gott och säkert skick, önskemål om att arbeta för fler vågbrytare och att fortsätta med utbildning. En ny enkät planeras fortsättningsvis att skickas ut på årlig basis.

Klubbträffar för ökade kunskaper om förtöjning och torrsättning/ motorkonservering kommer att anordnas. Informationsträffar för nya medlemmar kommer att hållas ca 1 gång per månad. Det finns även möjlighet att träffa styrelsen före varje styrelsemöte. Schema för  klubbträffarna, info-möten  och styrelsemöten kommer att läggas  på hemsidan och på separat infoblad som mailas till alla medlemmar. 

En eller två förarintygskurser och en kustskepparkurs planeras att erbjudas medlemmarna under våren. FBK bekostar kursavgiften för förarintygskurserna. 

FBK äger en segelbåt. Segelkurser kommer att hållas under sommaren, såsom förra sommaren. Information skickas ut till alla medlemmar. 

§ 14 SVI frågor

Bo Nilson beskrev status för tunnelbygget ”Förbifart Stockholm”. 

Blästringen av miljöfarliga bottenfärger på båtar kommer att fortsätta. 

§ 15 Övriga frågor

Den gemensamma Miljöpolicyn för FBK, SBS och SVI gicks igenom och årsmötet godkände den. Policyn, som får konsekvenser för våra medlemmars båtar kommer att finnas tillgänglig på FBK hemsida.

§ 1 Mötets avslutande

Mötet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse. 

Vid Protokollet

Tina Trollmo

Justeras:

Arne Kjellström Lennart Karlsson

Nyhetsbrev 2020-06-14

Äntligen har värmen kommit och vi kan njuta av de härliga dagarna och ljusa kvällarna! Det är verkligen roligt att vi är så många som passar på att använda båten då. Och i år kommer det att bli fullt i hamnen, extra välkommen till dig som är ny i klubben. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla allt i ordning så att det är trivsamt att vara i hamnen och att det känns säkert i Corona-tider, att vi håller respektfulla avstånd till varandra, även i klubbhuset. Och då kommer jag till min första punkt:

SOPOR: Alla måste alltid ta hem sina egna sopor. Det spelar ingen roll om du varit ute med båten eller grillat i trädgården. VI får absolut inte slänga våra sopor i de allmänna kärlen längs med Strandstigen heller, de är till för allmänheten. Och klubben har ingen möjlighet att skaffa en sopcontainer. Snälla respektera detta och låt oss påminna varandra. Om ni undrar varför dörrarna under diskbänken är tillfälligt borta är för att sopor trycktes in där. Även pant och glasflaskor tar vi med hem. Det kan inte vara styrelsens uppgift att städa efter medlemmarna. 

VAKTLOKALEN: Vaktlokalen fyller ju flera syften och alla får nyttja den. MEN under vakttiden 22-05 eller 21-06 är den framförallt för vakterna. Självklart får du gå på toaletten, men respektera att lokalen då är en arbetsplats för vakterna. 

PARKERING: Som ni alla vet finns inga officiella parkeringsplatser. Jag tycker att vi hittills skött oss bra att nyttja platserna på bästa sätt och att stå långt åt sidan i backen upp. Precis när jag hade skrivit detta behövde vi leta upp ägare till 2 bilar som delvis blockerade vägen upp. VIKTIGT är att alltid förvissa sig om att en stor brandbil kan komma förbi. Nu när vi blir fler måste vi också använda den stora parkeringen ovanför Skärholmens gård, speciellt om du bara är i klubben över dagen eller kvällen. Om vi inte sköter detta ordentligt blir vi kanske av med all parkering, så låt oss hjälpas åt att påminna varandra!
Till ex. Räddningstjänsten hindrades komma fram – bilar var i vägen

FLER MOTTAGARE AV FBK-INFO: Om ni är flera i familjen eller är fler delägare vill ni kanske alla direkt kunna läsa vår information? Och vi i styrelsen vill också vara säkra på att informationen når den som behöver få den. Då är det bara att logga in i registret ( samma ställe som du bokar vakt fbk.batdata.se) , trycka på ditt namn i medlemslistan och lägger till en eller flera epostadresser genom att efter den första epostadressen skriva ett semikolon och direkt därefter nästa mailadress ex: tttt.ttt@gmail.com;bbbbb.ccc@dmail.com och trycka SPARA. 

BÅTBOTTENFÄRG: Nu är det viktigt att du planerar för nästa år! Då får du bara lägga din båt i hamnen sommaren 2021 om du kan intyga att båtbotten är biocidfri, med andra ord att båten inte har någon giftig bottenfärg. Flera av er har redan blästrat bort sådan färg, andra har skrapat efter att ni låtit mäta och giftig färg påvisats. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för din båt. Vi planerar att samordna nya mätningar i höst på varvet SVI om du har din båt där. Vi kommer även att bjuda in till en infokväll där några som blästrat eller skrapat delar med sig av sina erfarenheter och kanske kan ge några tips. Räkna med att det är ett stort arbete att sanera båten om du behöver göra det. Hör av dig till Leo, vår miljöansvarige i klubben om du har några funderingar eller frågor. 

KLUBBÅTEN SEA-CILIA: Nu ligger vår klubbåt, som är en Albin Viggen segelbåt i hamnen. En av medlemmarna, Patrik, har erbjudit sig att masta och rigga henne. Därefter är det dags för seglingskurser. Johan kommer att hålla i några. Är du intresserad av att lära dig segla hör av dig. Och du som kan segla kan få låna båten. Vi har även planer på att ha utbildningstillfällen för att lära sig manövrera bättre i hamnen. Prata med mig Tina. 

ANSLAGSTAVLAN: På vår hemsida under Aktuellt finns nu en anslagstavla, där vi medlemmar kan erbjuda saker eller tjänster till varandra. Vi har bestämt att vi skriver förnamn och båtplats som kontaktinformation då hemsidan är en publik sida. Sedan får du gå in i registret och leta upp tel nummer eller epost till den personen. Om du vill annonsera något hittar du en länk på denna sida. Omar administrerar detta.
Anslagstavlan

KLUBBTRÄFF med Förtöjningstema: Onsdagen den 24.6. kl 19 samlas vi för att gå igenom förtöjningarna på våra båtar. Förbättra gärna din förtöjning innan, har du fjärdrar med kätting, är shacklen najade? Kolla gärna informationen på hemsidan under Ordningsregler om du är osäker hur du bäst förtöjer. Om du efter denna kväll har en röd tejp betyder det att du måste åtgärda något. Om du inte förstår vad som är fel fråga mig eller annan klubbmedlem. 

FLER ARBETSUPPGIFTER OCH ARBETSDAGAR: Det finns framöver saker som behöver göras i klubben och då ni var många som inte kunde delta på vårens arbetsdagar kommer här nya möjligheter:

1. klippa häck och köra trimmern. Hör av dig till Bo när du kan komma.

2. Städa området runt båtklubben. I vaktlokalen finns en lista där du skriver upp ditt namn för vilken vecka du ansvarar för och antecknar efter städningen vilket datum du gjorde den.

Detta får vara allt för denna gång! En liten sak till: jag skulle så gärna kunna ditt namn, så jag tänkte när du säger ”Hej här är Kalle” så kommer jag till slut säga Hej Kalle innan du hinner säga något. Kanske vill du också lära dig fler namn?

Hoppas du får en riktigt skön båtsommar!

Tina för FBK styrelse